نحوه محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

محاسبه وزن پروفیل آلومینیومی

وزن پروفیل های آلومینیومی یکی از اساسی ترین مواردی است که روی نوع کاربرد و قیمت پروفیل ها تاثیر میگذارد. این مطلب فرمول محاسبه وزن پروفیل های آلومینیومی را نشان میدهد. چگالی آلومینیوم برابر با 2.7 می باشد. برای محاسبات، بهتر است در فرمول نیز 2.7  یا 2.66 قرار دهید.

محاسبه وزن ورق آلومینیوم

ضخامت ✖ (2.66) ✖ عرض ✖ طول = وزن ورق آلومینیوم

محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

محاسبه وزن پروفیل های آلومینیومی
محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

محاسبه وزن نبشی آلومینیوم

محاسبه وزن نبشی های آلومینیومی
محاسبه وزن نبشی آلومینیوم

محاسبه وزن لوله آلومینیوم

محاسبه وزن لوله های آلومینیومی
محاسبه وزن لوله آلومینیوم

جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر می توانید با واحد فنی مهندسی بندینی به شماره 02188370011 تماس حاصل فرمایید.