سیستم کرتین وال BC-50

پروفیل آلومینیوم کرتین وال 50 میلیمتر

Aluminium Curtain Wall 50 mm

مروری بر پروفیل های سازه اصلی کرتین وال 50 میلیمتر
بخش مولیون و ترنزوم 50 میلیمتری

Overview structural profiles 50 mm
Mullion and transom section 50 mm​

پروفیل های نگهدارنده شیشه

Pressure profile options clipped

پروفیل های درپوش نگهدارنده

Cover cap profile options clipped

Glazing adapter

Integration outer frame

Glazing bead

Casement sash profile

Frame profile

Sash profile

Mullion profile

Single toggle

Glass support

Support block

Dilation profile

Handling and assembling of variable angle connector

پروفیل های اتصال دهنده

T-connector-options