سیستم لیفت و کشویی ، درب آلومینیومی و پنجره آلومینیومی BST 90

سیستم درب آلومینیومی و پنجره آلومینیومی کشویی

SLIDING SYSTEM BST 90

پروفیل فریم

Fram profile

پروفیل لنگه

Sash profile

گونیا

Corner cleat pro

Connector Profile

پروفیل اتصال دهنده

Rail profile

پروفیل ریل

Glazing bead profile

پروفیل تسمه شیشه بازشو

PVC Profile

PVC Cremone channel

آداپتور تسمه یراق

PVC labyrint profile

پروفیل اتصال دو لنگه

Channel closing profile

پروفیل پرکن جای ریل

Sash stopper support

بلوک فیکس کننده لنگه