امکانات

قالب اکسترود پروفیل آلومینیوم
قالب اکستروژن پروفیل آلومینیوم
دستگاه اکستروژن پروفیل آلومینیوم بندینی
دستگاه اکستروژن
آنادایز پروفیل آلومینیوم
آنودایزینگ
رنگ پودری پروفیل های آلومینیوم
رنگ پودری
دوخت پلی آمید پروفیل های آلومینیوم ترمال برک
دوخت پلی آمید