سیستم درب و پنجره HT 60

WINDOW AND DOOR SYSTEM HT 60

پروفیل فریم

Fram profile

پروفیل لنگه

Sash profile

پروفیل وادار

Mullion profile

آداپتور تسمه شیشه بازشو

Glazing Bead Adapter

گونیا

Corner cleat profile​

آداپتور گونیا

Corner Adapter Profile

اتصال دهنده

Connector Profile

پروفیل آداپتور

Adapter Profile

​پروفیل روکوب

Adapter sill

​پاخور دربی

Threshold Profile

پروفیل آبچکون

Coupling Profile

پروفیل تسمه شیشه بازشو

Glazing Bead Profile

PVC Profile

The keeper Coupling

Glazing Support