سیستم درب و پنجره HT 70

WINDOW AND DOOR SYSTEM HT 70

پروفیل های فریم

Fram profile

پروفیل های لنگه

Sash profile

پروفیل های وادار

Mullion profile

Hidden sash profile​​

پروفیل لنگه مخفی​

Glazing bead adapter

آداپتور تسمه شیشه بازشو

casement adapter profile

پروفیل آداپتور بازشو

پروفیل های فریم برای لنگه مخفی

Fram profile for hidden sash

پروفیل اتصال دهنده

Connector Profile

پروفیل تسمه شیشه بازشو

Glazing Bead Profile

گونیا

Corner cleat profile